U Formi Sam, A Ti?

UG Ragbi klub Čelik u sklopu projekta “U Formi sam, A Ti?!” koji se implementira u sklopu projekta smanjenja faktora rizika za stanovništvo BiH putem Federalnog ministarstva zdravstva, a koji podržavaju Švicarska razvoja agencija i Svjetska banka, održao je prvu u nizu radionica i stručnih skupova prema predviđenom planu projekta. Na provm stručnom skupu kojije održan u prostorijama Univerziteta u Zenici, prisustvovali je više od 70 mladih ljudi koji su imali priliku da čuju veoma interesantno izlaganje Doc dr sc Mujezinovića o riziko faktorima, kao i aspekt i uloga sportskog menadžmenta u oblasti prevencije i smanjenja riziko faktora koju je predstavio gdin Jovanović kao predstavnik JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica, dok je uloga lokalne zajednice i Gradske Uprave predstavio gospodin Softić. Pored gore pomenutih interesantnih tema predstavljen je i cjelokupni projekat “U Formi sam, A Ti?!” koji za glavnicilj ima povećanje kapaciteta lokalne zajednice za bavljenje fizičkom aktivnošću. U sklopu budućih aktivnosti UG Ragbi klub Čelik implementirati će niz aktivnosti koje će opravdati glavni cilj projekta, dok specifične ciljeve projekta podrazumijevaju kreiranje strateškog okvira za unapređenje fizike aktivnosti građana Zenice do kraja 2019, unapređenje kapaciteta lokalne zajednice u cilju promocije fizičke aktivnosti građana do kraja 2019., i izgradnja rekeracionog parka na otvorenom. Eksperti iz navedenih oblasti u suradnji sa UG Ragbi klub Čelik nastaviti će sa implementacijom projekta u skladu sa projektnim aktivnostima.